Praktijk De Engh heeft een ruim diagnostiekaanbod. U kunt er bijvoorbeeld terecht voor:

 • onderzoek naar autisme, ADHD/ADD, angststoornis, taalstoornis en andere (ontwikkelings)stoornissen
 • dyslexie- en dyscalculieonderzoek
 • intelligentieonderzoek
 • onderzoek naar de emotionele en sociale ontwikkeling
 • (neuro)psychologisch onderzoek naar (relatief) sterke en zwakke functies en vaardigheden
 • systeemtaxatie en -diagnostiek bij zorgen, zoals eet- en slaapproblemen, conflicten in de thuissituatie of op school, teruggetrokken gedrag, psychosomatische klachten zoals hoofd- en buikpijn, etc.

Praktijk De Engh  is tevens gespecialiseerd in het bieden van diagnostisch maatwerk bij complexe onderzoeksvragen, bijvoorbeeld als er sprake is van ‘gehechtheidsproblemen én dyscalculie’, ‘ADHD en dyslexie in combinatie met een hoge begaafdheid’ of ‘gedragsproblemen en trauma’.

Een diagnostisch traject biedt de mogelijkheid om te komen tot een gedeelde visie op de aard en ernst van de verschillende problemen, op de wijze waarop de verschillende problemen samenhangen, op de factoren die een rol spelen en op de wijze waarop adequate steun en hulp geboden kan worden.

Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van het diagnostisch aanbod van Praktijk De Engh.

 • gesprek(ken) met de ouders over het huidig functioneren van het kind of jeugdige en over de ontwikkeling vanaf de zwangerschap; in sommige gevallen is het wenselijk één of enkele sessies met het hele gezin te plannen
 • gesprek(ken) met de ouders over de beleving van het ouderschap
 • spel of gesprekken om het kind of jeugdige beter te leren kennen en een indruk te krijgen van gebieden en vaardigheden die goed of minder goed ontwikkeld zijn
 • inwinnen van informatie bij derden (na toestemming), zoals andere hulpverleners of school
 • vragenlijsten, in te vullen door het kind of jeugdige zelf, door de ouders of door de onderwijsprofessionals
 • orthodidactische diagnostiek bij het kind of jeugdige, gericht op het in kaart brengen van de leerontwikkeling op de verschillende domeinen, zoals rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen
 • psychologische diagnostiek bij het kind of jeugdige, gericht op het in kaart brengen van de cognitieve, de emotionele, de sociale of de persoonlijkheidsontwikkeling
 • neuropsychologische diagnostiek bij het kind of jeugdige, gericht op het in kaart brengen van het ontwikkelingsniveau van de verschillende neuropsychologische functies die een rol spelen binnen de informatieverwerking: waarneming (kijken, luisteren, voelen), motoriek, aandacht, geheugen, taal, plannen en flexibiliteit in het denken.
 • klassenobservatie
 • gezinsonderzoek met behulp van gesprekken, vragenlijsten en observatie van spel of opdrachten

Na afloop van het diagnostisch traject wordt het verslag besproken.

Indien gewenst kan daarnaast een overleg met andere zorgverleners of onderwijsprofessionals georganiseerd worden en kan Praktijk De Engh de regie van de gesprekken op zich nemen en zich actief inzetten voor de uitvoering van de adviezen uit het diagnostiekrapport.


Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top