Als gesproken wordt van ouders wordt bedoeld: ouders of verzorgers die wettelijk gezag hebben over het kind.
Bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn uitsluitend de ouders bevoegd het kind aan te melden. Bij kinderen/jeugdigen tussen 12 en 16 jaar is zowel toestemming van de ouders als van het kind/jeugdige zelf nodig. Vanaf de leeftijd van 16 jaar is de jeugdige bevoegd zichzelf aan te melden.

Inleiding
 
Praktijk De Engh hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy en die van uw kind(eren) te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u wat wij doen om uw privacy te garanderen en ook wat uw rechten zijn.
 
Verplichtingen
 
Praktijk De Engh houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Vragen om uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens;
 • Niet meer persoonsgegevens van u vragen dan nodig is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen (derden), tenzij u hier vooraf toestemming voor geeft of indien wij dit wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging
 
Praktijk De Engh heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Alle medewerkers van Praktijk De Engh hebben een geheimhoudingsplicht;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de anonimisering van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten
 

 • Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezagsdragers (meestal de ouders), zijn of haar rechten uit. Is een kind al wel twaalf, maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen hij/zij en de gezagsdrager(s) zijn/haar rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn/haar rechten zelfstandig uit.
 • U heeft recht op inzage, rectificatie en het opvragen van de persoonsgegeven die wij van u hebben opgeslagen.
 • Let op: vanwege de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij verplicht een dossier aan te leggen en de dossiers van onze cliënten 15 jaar te bewaren. Vernietiging van het dossier is tot die tijd niet mogelijk. Rectificatie van gegevens is mogelijk, tenzij het de belangen van anderen schaadt.

Verstrekking aan derden
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien u hier toestemming voor geeft of indien dit wettelijk verplicht is.
 
Vragen en klachten
 
Heeft u een vraag en/of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk De Engh, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. In het geval van een datalek zijn wij verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Corona

In verband met het coronavirus maakt Praktijk De Engh met alle cliënten individuele afspraken.
Een deel van de afspraken vindt plaats op de praktijk en een deel via (beeld)bellen.
De medewerkers van Praktijk De Engh werken gedeeltelijk op de praktijk en gedeeltelijk vanaf thuis.

Praktijk De Engh volgt de richtlijnen van het RIVM:
 • blijf thuis bij klachten
 • houd 1,5 meter afstand
 • handen wassen bij binnenkomst

 • Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via 035-6030195 (di/do/vr tussen 09:00 - 11:00 of laat een bericht achter op de voicemail) of per e-mail via info@engh.nl

  Contactgegevens

  Adres:
  Praktijk De Engh
  Beukenlaan 9a
  3762 AE Soest
  info@engh.nl

  Telefonische bereikbaarheid:
  035-6030195

  dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur

  voor:
  • administratieve vragen
  • vragen omtrent werkwijze kosten en vergoedingen
  • informatie over wachtlijst en aanmelding

  Inlichtingen of aanmeldingen:
  Maakt u hiervoor gebruik van onderstaande contactformulieren
  Praktijk De Engh
  Top