Als gesproken wordt van ouders wordt bedoeld: ouders of verzorgers die wettelijk gezag hebben over het kind.
Bij kinderen jonger dan 12 jaar beslissen uitsluitend de ouders wie het dossier mag inzien. Bij kinderen/jeugdigen tussen 12 en 16 jaar is zowel toestemming van de ouders als van het kind/jeugdige zelf nodig. Vanaf de leeftijd van 16 jaar is de jeugdige bevoegd zelf te beslissen wie zijn of haar dossier mag inzien.

Inleiding
Praktijk De Engh hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy en die van uw kind(eren) te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u wat wij doen om uw privacy te garanderen en ook wat uw rechten zijn.
 
Verplichtingen
Praktijk De Engh houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Vragen om uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens;
 • Niet meer persoonsgegevens van u vragen dan nodig is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen (derden), tenzij u hier vooraf toestemming voor geeft of indien wij dit wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging
Praktijk De Engh heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Alle medewerkers van Praktijk De Engh hebben een geheimhoudingsplicht;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de anonimisering van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten

 • U heeft recht op inzage, rectificatie en vernietiging van de persoonsgegeven die wij van u hebben opgeslagen.
 • Let op: vanwege de Jeugdwet zijn wij verplicht een dossier aan te leggen en de dossiers van onze cliënten 20 jaar te bewaren (gerekend vanaf het moment van de laatste wijziging in het dossier). Vernietiging van het dossier is daardoor tot die tijd niet mogelijk. Rectificatie van gegevens is wel mogelijk, tenzij het de belangen van anderen schaadt.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien u hier toestemming voor geeft of indien dit wettelijk verplicht is.
 
Vragen en klachten
Heeft u een vraag en/of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk De Engh, dan kunt u hierover contact met ons opnemen via 035-6030195 of info@engh.nl. In het geval van een datalek zijn wij verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top