Als gesproken wordt van ouders wordt bedoeld: ouders of verzorgers die wettelijk gezag hebben over het kind.
Bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn uitsluitend de ouders bevoegd het kind aan te melden. Bij kinderen/jeugdigen tussen 12 en 16 jaar is zowel toestemming van de ouders als van het kind/jeugdige zelf nodig. Vanaf de leeftijd van 16 jaar is de jeugdige bevoegd zichzelf aan te melden.

 

Aanmelding

 • Ouders kunnen hun kind aanmelden bij Praktijk De Engh of een jeugdige kan zichzelf aanmelden door het contactformulier in te vullen.
 • Na ontvangst van het contactformulier wordt telefonisch contact opgenomen. Samen met de ouders en/of de jeugdige (16+) wordt bekeken of de aanmelding bij Praktijk De Engh op zijn plaats is en of er binnen enkele weken ruimte is voor diagnostiek of hulp. Mocht de aanmelding niet passend zijn bij het aanbod van Praktijk De Engh of als er geen plaats is, zal geprobeerd worden de aanvraag door te verwijzen. In sommige gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de wachtlijst.

 

Taxatie

 • In de taxatiefase wordt op basis van dossieranalyse, het intakeformulier, enkele vragenlijsten en een gesprek met de ouders en het kind en/of de jeugdige een inschatting gemaakt van de aard en ernst van de klachten en worden de zorgen en de verwachtingen in kaart gebracht. Op basis van de taxatie wordt een gericht advies gegeven of uitgebreide diagnostiek en/of hulp nodig is.
 • Voorafgaand aan het gesprek worden de ouders en/of de jeugdige (16+) verzocht diverse documenten te verzamelen en vragenlijsten in te vullen, en de documenten en vragenlijsten enkele dagen voor het taxatiegesprek toe te sturen.
 • Na het taxatiegesprek ontvangen de ouders en/of de jeugdige (16+) een taxatieverslag, met eventueel een diagnostiekvoorstel of een voorstel voor behandeling of therapie. Indien er sprake is van ‘niet vergoede zorg’ wordt tevens een offerte bijgevoegd. In sommige gevallen wordt het taxatieverslag in een (telefonisch) gesprek toegelicht en besproken.
 • Indien de ouders en/of jeugdige (16+) akkoord zijn met het diagnostiek- of behandelvoorstel, ontvangen zij een toestemmingsverklaring ter ondertekening. Vervolgens zal gestart worden met de diagnostiek of de behandeling.

 

Diagnostiek

 • Als er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om de aanmeldingsvraag adequaat te kunnen beantwoorden of gericht advies of hulp te bieden, vindt aanvullende (uitgebreide) diagnostiek plaats. Binnen een periode van enkele weken worden bijvoorbeeld gesprekken gevoerd, spel- of klassenobservaties gedaan of testonderzoeken afgenomen.
 • Het adviesgesprek vindt binnen drie à vier weken na afronding van het onderzoek plaats. Bij kinderen jonger dan 12 jaar, worden uitsluitend de ouders uitgenodigd voor het adviesgesprek. Als het kind 12 jaar of ouder is, wordt doorgaans ook een adviesgesprek met het kind gehouden. Als de jeugdige 16 jaar of ouder is, vindt het adviesgesprek eerst met de jeugdige plaats.
 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar, ontvangen uitsluitend de ouders het onderzoeksrapport. Als het kind 12 jaar of ouder is, ontvangt het kind desgewenst een speciaal voor hem/haar geschreven verslag. Als de jeugdige 16 jaar of ouder is, wordt aan de jeugdige toestemming gevraagd om het onderzoeksrapport ook aan de ouders te sturen.
 • Voor het informeren van professionals anders dan de verwijzer, zoals de school, zal aan de ouders (bij kinderen tot 16 jaar) en/of het kind/de jeugdige (vanaf 12 jaar) vooraf toestemming gevraagd worden. In sommige gevallen zal Praktijk De Engh adviseren één op meer overleggesprekken in te plannen met relevante betrokkenen. Indien ouders en/of kind/jeugdige het op prijs stellen, zal Praktijk De Engh de regie van de gesprekken op zich nemen en zich actief inzetten voor de implementatie van de adviezen uit het onderzoeksverslag.

 

Zorg

 • Als gekozen wordt voor behandeling of therapie wordt vooraf een plan gemaakt waarin onder andere de volgende punten worden vermeld: cliëntgegevens, advies, doelen, methodiek, planning en evaluatiemomenten.
 •  In sommige gevallen zal Praktijk De Engh adviseren één op meer overleggesprekken in te plannen met relevante betrokkenen, zoals school. Indien ouders en/of kind/jeugdige het op prijs stellen, zal Praktijk De Engh de regie van de gesprekken op zich nemen en zich actief inzetten voor de implementatie van de adviezen uit het evaluatierapport.
 • Om de veiligheid van het kind/de jeugdige te waarborgen hecht Praktijk De Engh er aan om voorafgaand en na afloop van een sessie geen informatie over het verloop van de sessie of over het kind/de jeugdige te delen met de ouders. Wij verzoeken ouders vriendelijk eventuele vragen niet te stellen bij het wegbrengen of ophalen van hun kind, maar hiervoor een ander moment met de behandelaar/therapeut af te spreken.
 • Afhankelijk van de insteek van het behandelplan zal er systeemtherapie of individuele behandeling of therapie plaatsvinden. Als een kind/jeugdige individueel bij Praktijk De Engh in behandeling is of therapie volgt, zullen de ouders doorgaans ouderbegeleiding krijgen aangeboden op laagfrequente basis. De gesprekken met de ouders vormen een belangrijke bron voor informatie over het kind voor de behandelaar/therapeut. In de ouderbegeleiding kunnen daarnaast thema’s aan bod komen, zoals ‘de beleving van het ouderschap’, ‘responsief en sensitief opvoeden’, ‘stellen en handhaven van grenzen’, ‘betekenis van en omgaan met een leer- of ontwikkelingsachterstand of beperking’, ‘omgaan met school: relatie met onderwijsprofessionals, cijfers, toetsen en huiswerk’, e.d. In sommige situatie wordt ouders een intensievere begeleiding aangeboden.

 

Informeren van verwijzer

 • Voor het informeren van de verwijzer geldt binnen Jeugd-GGZ een wettelijke verplichting. Praktijk De Engh informeert de verwijzer, meestal de huisarts, na afronding van de diagnostiek of van het zorgtraject.

 

Verantwoording

 • Het denken en handelen van de gedragswetenschappers werkzaam bij Praktijk De Engh wordt gestuurd vanuit verschillende kaders en kan het beste gekenschetst worden als een ‘integratieve wijze van behandeling/therapie gericht op kinderen en jeugdigen’. Afhankelijk van de problematiek ligt het accent meer op het (cognitief)gedragstherapeutische, de psychodynamische, het experiëntiële of het systeemtheoretische kader. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van verworvenheden uit de onderwijspsychologie, vak- en orthodidactiek, (ortho)pegagogiek en neuropsychologie.
 • Praktijk De Engh maakt gebruik van protocollaire behandelmethoden. Bij de diagnostiek en behandeling van leerstoornissen baseert Praktijk De Engh zich op de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN), geheel herziene versie, 2016 en op het Protocol dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen (Van Luit, 2014; herziene uitgave). Bij de trainingen en therapieën maakt Praktijk De Engh zoveel mogelijk gebruik van de richtlijnen van o.a. het Nederlands Jeugdinstituut en het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie.
 • Praktijk De Engh is gehouden aan:
  • de beroepscode van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), versie 2017;
  • de beroepscode van de Nederlandse vereniging voor psychotherapeuten (NVP), versie 2007.
 • Praktijk De Engh hanteert ROM in haar cliëntenvolgsysteem. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Op deze wijze worden verschillende uitkomstmaten gebruikt om de effectiviteit en waardering van de behandeling te meten en te volgen, en de behandeling zo nodig bij te sturen.
 • Praktijk De Engh houdt zich aan de bepalingen uit de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WGBO). Enkele belangrijke rechten van de cliënt zijn: recht op informatie, recht op geheimhouding van gegevens, recht op inzage in het dossier voor zover het de cliënt zelf betreft, het recht om zelf een hulpverlener te zoeken, het recht om een klacht in te dienen.

Contactgegevens

Adres:
Praktijk De Engh
Beukenlaan 9a
3762 AE Soest
info@engh.nl


Inlichtingen of aanmeldingen:
Maakt u hiervoor gebruik van bovenstaande contactformulieren

Telefonische bereikbaarheid:
035-6030195

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 11:00 uur (bgg: administratie@engh.nl)

voor:

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk De Engh beperkt bereikbaar en vinden in principe geen behandelingen en therapiesessies plaats. Met de cliënten worden hierover individuele afspraken gemaakt.
Praktijk De Engh
Top